จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า 32556172

จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า 32556172

 งานดิจิทัลและสื่อสารองค์กร

จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า 32556172

นาย จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
Mister Chiraphassakorn Sripinpao
 • Internal Line : 3940-3 ext 107
 • External Line : 0-3435-5219 ext 107, 0-3435-5218 ext 107, 0-3435-5258 ext 107
 • Fax : 0-3435-5218
 • E-mail. : 
 • KU Account : 
 • KU E-mail : 
 • KU-Google mail : 
 • KU-Office365 mail : 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, สำนักงานเลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา ( Education ) :
 • วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand
ความเชี่ยวชาญ ( Specialization ) :
 • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Information Technology Management

 

  English Version

 

Image
Image

 

Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง