ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ปริญญาตรี
  • (ภาคปกติ)
ปริญญาตรี
  • (ภาคพิเศษ)
โท / เอก
  • (ภาคปกติ)

เข้าเว็บไซด์ https://isea.ku.ac.th/ หลังจากนั้น Login เข้าระบบ ทำการเลือกเมนู 900 > 919 ตรวจสอบการชำระเงินนิสิต
 Image

 
การผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา นิสิตสามารถทำเรื่องขอผ่อนผัะนค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายภาคการศึกษาได้ โดยจะต้องทำการเขียน "ใบคำร้องทั่วไป" โดยระบุเหตุผลของการขอผ่อนผันและนำเรื่องส่งต่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา จากนั้นนำเอกสารส่งมายังงานบริการการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา นิสิตสามารถผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยมีระยะเวลาต่อ 1 ภาคการศึกษา และต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาก่อนประกาศให้ชำระในเทอมถัดไปจะแจ้ง มิเช่นนั้นนิสิตจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
สำหรับการทำเรื่อง กยศ. นิสิตสามารถติดตามข่าวสารและกำหนดการได้จากหน่วยทุนการศึกษางานกิจการนิสิต กำแพงแสน หรือติดต่องานกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
Image
Image