บทเรียนออนไลน์ วิชา Google Class Room

บทเรียนออนไลน์ วิชา Google Class Room

บทเรียนออนไลน์ วิชา Google Class Room

.....................................

เนื้อหาที่สอนในระบบห้องเรียนออนไลน์ โดยผู้ใช้งานต้องเข้าใช้ด้วยบัญชีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น @ku.th

  1. การใช้งานเบื้องต้น
  2. กำารสร้างห้องเรียน
  3. การใช้งานการโพสซ้ำ
  4. การสร้างคำถาม
  5. การสร้างแบบทดสอบ
  6. การสร้างงาน
  7. การสร้างประกาศ
  8. การสร้างข้อสอบและดึงคะแนน
  9. การเชิญนิสิตเข้าเรียน 
รหัสเข้าห้องเรียน -> tyupsyf
Link ห้องเรียน -> https://classroom.google.com

 

บรรณาธิการ : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ภาพ : ทนงศักดิ์ จ้อยร่อย
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3
.....................................

Image
Image


Print   Email