คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาศูนย์รวมความรู้ศูนย์รวมนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาศูนย์รวมนวัตกรรมด้านสุขภาพ ที่ทันสมัย

แนะนำ

See all posts

ข้อมูลและสถิติ

0
หลักสูตรที่เปิดสอน
0
อัตราการจบการศึกษา
0
ภาวะการมีงานทำหลังจบการศึกษา
0
ระดับความสุขนิสิต

การศึกษาที่เรา...

ปริญญาตรี

B.S. Sports and Exercise Science
ภาคปกติและภาคพิเศษ

ปริญญาโท

M.S. Sports and Exercise Science
M.S. Sport Management (หลักสูตรนานาชาติ)
M.S. Athletic Training and Movement Science

ปริญญาเอก

Ph.D. Sports and Exercise Science
Ph.D. Sport Management (หลักสูตรนานาชาติ)

สมัครเรียน


ผู้ปกครอง
บุคคลทั่วไป