รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 [บัดนี้ - 4 ธ.ค. 62]

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 [บัดนี้ - 4 ธ.ค. 62]

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 [บัดนี้ - 4 พ.ย. 62]

.....................................

 

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ Online application for admission

>For Thai Applicants

 

 1. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสาขาวิชาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ http://grad.ku.ac.th
 2. ขั้นตอนในการสมัคร
   1. กรอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัคร
   2. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก
   3. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะสมัครสอบ

how-to-apply-th

 • การส่งเอกสารการสมัคร (เลือกวิธีการส่งวิธีใดวิธีหนึ่ง)
  • ด้วยตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ชำระค่าสมัครเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต) (เว้น วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการอื่น ๆ)
  • ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562)
  • อัพโหลดเอกสารการสมัคร PDF (ตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนหลังจากอัพโหลดเอกสารการสมัคร)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 23 ธันวาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้เผยแพร่/ข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ภาพ/ข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3
.....................................

Image
Image


Print   Email