โมเดลการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ V-KUSS Model

โมเดลการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ V-KUSS Model

โมเดลการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ V-KUSS Model

.....................................
 
V-KUSS Model
ผู้ออกแบบ: นางมณฑนีย์ อุบลสิงห์    ผู้ปรับปรุงและแก้ไขแบบ: นายจิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า

 

บรรณาธิการ : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3
.....................................

Image
Image


Print   Email