รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ด่วน ++รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์.

.....................................

      เปิดรับสมัครบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ.

 • คุณสมบัติทั่วไป : จบการศึกษาปริญญาเอก 
  • สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ทดแทนอัตราเลขที่ พ.0014) จำนวน 1 อัตรา
  • สาขาทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ทดแทนอัตราเลขที่ พ.1170) จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 34,000 บาท
 • ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
  • มีผลททดสอบด้านภาษาอังกฤษ มีอายุไม่เกินน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลสอบ จากรายการทดสอบใดทดสอบหนึ่งดังนี้
   TOEFL(PBT)/TOEFL(ITP) คะแนนขั้นต่ำ 550
   TOEFL(CBT) คะแนนขั้นต่ำ 213
   TOEFL(IBT) คะแนนขั้นต่ำ 79-80
   IELTS คะแนนขั้นต่ำ 6.5
   CU-TEP คะแนนขั้นต่ำ 75
   KU-EPT คะแนนขั้นต่ำ ร้อยละ 65
   TOEIC คะแนนขั้นต่ำ 700
   **รายละเอียดอื่น ๆ ตามเอกสารแนบประกาศ Click

  • ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ
   1 ยื่นใบสมัครและชำระค่าสมัคร ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ บัดนี้ - 08/01/2564
   2 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก 15/01/64
 • เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
  • ใบสมัครตามแบบฟอรืมที่คณะกรรมการกำหนด ผู้สมัครจะต้องกรอกและลงนามด้วยลายมือของตนเอง
  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1"X2" ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 3 รูป
  • สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียด
  • สำเนาเอกสารการเปลี่ยนคำนำหน้า หรือเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง สำเนาทะเบีัยนสมรส หย่า สำหรับผู้ที่ทำการสมรสแล้ว
  • สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
  • ใบ สด.9 สด8. หรือ สด 43 พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  • ใบรับรองแพทย์ (รายละเอียดตามแนบ)
  • หนังสือรับรองจากผู้ที่มิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน จำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้หนึ่งในจำนวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ดำรงต่ำแหน่งเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าอันดับ ท.4 หากรับราชการทหารหรือตำรวจยศต้องไม่ต่ำกว่าร้อยเอก พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวผู้รับรอง
  • สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
  • หนังสือรับรองการผ่านงาน
  • ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
 • วิธีการสอบคัดเลือก
  • สอบข้อเขียน
   • สาธิตการสอน
  • สอบสัมภาษณ์
   • ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีสัมภาษณ์ 
   • ผู้สมัครเข้ารรับการคัดเลือกดำเนินการทดสอบทางด้านรจิตวิทยา โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการจัดการสอบ ผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบเอง
 • เอกสารประกอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
  • ฝ่ายบุคคล 034-355-258 ต่อ 100 คุณปริษา เซี่ยงฉิน
Update : 3/11/2020
บรรณาธิการข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ข้อมูล : ปริษา เซี่ยงฉิน
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3

Image
Image

 

Print   Email