การจัดการKME-LearningบทความInfographicคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

Model ขับเคลื่อนองค์กรด้านการจัดการความรู้

Image
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง รับผิดชอบ
นางมณฑนี อุบลสิงห์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ประธานคณะกรรมการจัดทำ KM
นายจิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการและบรรณาธิการบทความ
นางสาวดลนภา การักษ์ หัวหน้างานการศึกษา กรรมการ
นางสาวกนกวรรณ ขัดโพธิ์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ กรรมการ
นางสาวพัชรากร กำแพงสมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ
นายทนงศักดิ์ จ้อยร่อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กรรมการและฝ่ายศิลป์
นางสาวปริษา เซี่ยงฉิน บุคลากร กรรมการและเลขานุการ