หน่วยบริการ

หน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

Sports and Exercise Psychology Unit

learn more

หน่วยปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

Physical Fitness Test unit

Learn more

หน่วยปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

High Performance Unit

Learn more

หน่วยปฏิบัติการโภชนาการเพื่อสุขภาพและกีฬา

Nutrition for Health and Sports

Learn more

หน่วยปฏิบัติการวิเคราะห์และพัฒนาการเคลื่อนไหว

Movement Analysis and Development Unit

Learn more

หน่วยปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจกีฬา

Sports Business Development Unit

Learn more

หน่วยปฏิบัติการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Exercise for health Unit

Learn more

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

Image

รู้จักเรา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เดิมเป็นสาขาวิชาสรีรวิทยาการกีฬา สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา และได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กรโดยยกระดับสาขาวิชาให้เป็นภาควิชาคือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยขแนงวิชาต่าง ๆ ดังนี้
 • สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา
 • สาขาวิชาการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
 • สาขาวิชาสรีวิทยาการกีฬา
 • สาขาวิชาโภชนศาสตร์ทางการกีฬา
Image

บริการวิชาการของเรา

หน่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย

หัวหน้าหน่วย :

ดร.พรพล  พิมพาพร

อาจารย์ประจำหน่วย :

- ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย

- ผศ.ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี

บริการ

 • ให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประชาชนทั่วไป
 • ให้คำแนะนำการออกกำลังกาย
 • ให้บริการงานวิจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย  -

หน่วยพัฒนาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

หัวหน้าหน่วย :

ดร.นันทวัน เทียนแก้ว

อาจารย์ประจำหน่วย :

บริการ

 • ให้บริการกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่มีความหลากหลายเทียบเท่า ฟิตเนสเอกชน  เช่น           แอโรบิกด๊านซ์ โยคะ ซุมบา       แอโรบิกชกมวย เป็นต้น
 • ให้บริการครูฝึกสอนตัวต่อตัว (Personal Trainer)
 • ให้คำแนะนำและจัดโปรแกรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการรักษาโรค
 • ให้บริการและจัดอบรมด้านกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และจัดอบบรมการเป็นผู้นำการเต้นแอโรบิกขั้นต้น

 

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย  นางสาวศศิร์ภัทร กสิกุล

หน่วยพัฒนาสมรรถนะนักกีฬา

หัวหน้าหน่วย :

ผศ.ดร.นิรอมลี มะกาเจ

อาจารย์ประจำหน่วย :

- อ.ศิวะ ลียวัฒนานุพงศ์

- อ.ภูวนารถ ศรีทน

- อ.ไพฑูรย์ วงศ์อนุการ

- ดร.อุบล ทองปัญญา

บริการ

 • ให้บริการด้านการทดสอบทางสรีรวิทยา และสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับนักกีฬาประเภทต่าง ๆ
 • ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการและการออกแบบโปรแกรมการฝึกซ้อมที่เฉพาะเจาะจงกับกีฬาประเภทต่าง ๆ
 • ให้บริการด้านการวิเคราะห์เกมการแข่งขันและความสามารถของนักกีฬาในด้านสมรรถภาพทางกาย ด้านทักษะ และด้านยุทธวิธีที่ใช้ขณะฝึกซ้อมและแข่งขัน
 • ให้บริการงานวิจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะนักกีฬา
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย  -

หน่วยโภชนาการสุขภาพและกีฬา

หัวหน้าหน่วย :

ดร.สุรัสวดี สมนึก

อาจารย์ประจำหน่วย :

- ดร.อาภัสรา อัครพันธุ์

- ดร.ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค

บริการ

 • การประเมินภาวะโภชนาการของร่างกาย ทั้งจากสัดส่วน การประเมินทางชีวเคมี การประเมินทางคลินิก รวมทั้งการประเมินอาหารที่บริโภค
 • การคัดกรองทางโภชนาการ
 • จัดกิจกรรมทางโภชนาการที่ส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกาย เช่น การประกวดเมนูชูสุขภาพ จัดกิจกรรมทำอาหารว่างสำหรับบุคคลทั่วไป นักกีฬา และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ เพื่อปรับปรุงและส่งเสริมสุขภาพ
 • ให้บริการด้านวิจัยทางโภชนาการ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการออกกำลังกาย
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย 

หน่วยจิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา

หัวหน้าหน่วย :

ดร.วิมลมาศ ประชากุล

อาจารย์ประจำหน่วย :

- ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์

บริการ

 • การให้คำปรึกษาและการฝึกทางด้านจิตวิทยาการกีฬา
 • ทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางจิตใจ
 • ให้บริการงานวิจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย  -

ผู้บริหาร

คณะกรรมการและหัวหน้าหน่วยบริการ

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

Image
Image