การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

      สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ต้องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร จะต้องดำเนินการภายในเดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2562 โดยนิสิตต้องดำเนินการเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 2 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน จำนวน 2 ฉบับ
  4. หนังสือรับรองความเป็นนิสิตพร้อมสำเนา ฉบับจริง 1 ฉบับพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  5. สำเนาหนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9) จำนวน 2 ฉบับ
  6. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (ส.ด.35) จำนวน 2 ฉบับ

โดยนิสิตนำเอกสารทุกอย่างมายื่นทำเรื่องขอผ่อนผันได้ที่กองกิจการนิสิต กำแพงแสน และเมื่อถึงช่วงเวลาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารนิสิตจะต้องเข้ารายงานตัว ณ ที่ตรวจเลือกทุกครั้ง

   
  อ้างอิง: งานกิจการนนิสิต
  ภาพประกอบโดย: https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/57702.html  
  ข่าว/เรียบเรียง: จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง