ผ่อนผันเข้าตรวจเลือกรับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2563

ผ่อนผันเข้าตรวจเลือกรับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2563

ผ่อนผันเข้าตรวจเลือกรับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2563

.....................................
 
 ผ่อนผันเข้าตรวจเลือกรับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2563

1.นิสิตชายที่เกิด ปี พ.ศ. 2542 หรือปีก่อนหน้าที่ยังไม่เคยทำเรื่องขอผ่อนผันฯ 
2.นิสิตชายที่ไม่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3

ยื่นเอกสารประกอบการขอผ่อนผันฯ 
1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรนิสิต จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน จำนวน 2 ฉบับ * กรณีนิสิตพักหอพักมหาวิทยาลัย ขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านที่หน่วยหอพักนิสิต
4. หนังสือรับรองความเป็นนิสิต *ฉบับจริง 1 ฉบับและสำเนา 1 ฉบับ
5. สำเนา สด.9 จำนวน 2 ฉบับ *ถ่ายหน้า-หลัง
6. สำเนา สด.35 จำนวน 2 ฉบับ

ยื่นเอกสารได้ที่ ณ งานกิจการนิสิต วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562

หากนิสิตยื่นเรื่องไม่ทันภายในกำหนดเวลาดังกล่าวนิสิตต้องเป็นผู้รับผิดชอบทุกกรณี

 

 

 

บรรณาธิการ : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ข้อมูล : งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3
.....................................

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง