โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Fukui  ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Fukui  ประเทศญี่ปุ่น.

.....................................
 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Fukui  ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Fukui มี 2 ประเภท ดังนี้

1. Program A สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชา หรือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการดำเนินการวิจัยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยนิสิตต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเทียบเท่าระดับคะแนน TOEFL PBT 500 หรือ iBT 61 ขึ้นไป

รายละเอียด Program A และรายการเอกสารการสมัคร เพิ่มเติม [PDF]

UF Student Exchange Program A Course Catalog 2020 [PDF]

 

2. Program B สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชา หรือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชาหรือดำเนินการทำวิจัย ภายใต้โครงการที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยนิสิตต้องมีผลทดสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N2 ขึ้นไป

รายละเอียด Program B และรายการเอกสารการสมัคร เพิ่มเติม [PDF]

 

กำหนดการรับสมัคร ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดพร้อมหนังสือเสนอชื่อจากคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ภายใน ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563

 

นิสิตผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครของ University of Fukui ทั้ง 2 ประเภท ได้จากเว็บไซต์ต่อไป

Japanese Version:

https://www.u-fukui.ac.jp/international/studying_abroad/program/exchange/application/

 English Version:

https://www.u-fukui.ac.jp/eng/international/study-at-fukui/programs/exchange-programs/application/

 

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> เอกสารประชาสัมพันธ์ โดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF]
–> ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบบฟอร์มโดยกองวิเทศสัมพันธ์) [PDF]
บรรณาธิการข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ข้อมูล : วรวิทย์ พุ่มแพง
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง