ขอเชิญนักเรียน คณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม OpenHouse 2020 EP.2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ขอเชิญนักเรียน คณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม OpenHouse 2020 EP.2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ขอเชิญนักเรียน คณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม OpenHouse 2020 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา.

.....................................

       คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดกิจกรรม OPEN HOUSE 2020 ขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเทียบเท่าสากล อาทิเช่น การทดสอบสมรรถนะนักกีฬา วัด VO2 max การวัดแรงดันใต้ฝ่าเท้าในขณะเดินและวิ่ง การทดสอบการทรงตัว การวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหวร่างกายแบบสามมิติ การพัฒนาอาหารสำหรับนักกีฬา การฝึกปฏิบัติการออกกำลังกาย

        ขอเชิญอาจารย์แนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) เข้าร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE 2020 ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ตอบรับกลับและสมัครผ่านระบบ
QR Code เพื่อสำรองเวลาเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวศรีสุดา แซ่ตั้ง โทรศัพท์ 0-3435-5258 ต่อ 109 หรือ 09-8842-9153

>สมัคร<

Download > เอกสารเชิญเข้าร่วมงาน

กิจกรรม Open House

  1. สาธิตการทดสอบสมรรถนะนักกีฬา

                        - Vo2 max

                        - Sports performance Testing (Speed, Agility, Quickness Reaction, Balance and                   Coordination, Isokinetic Test)

                        - ทดสอบทางจิตวิทยาการกีฬา

  1. สาธิตการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว และการฟื้นฟูการบาดเจ็บ

                        - 3D Motion Analysis

                        - การวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (Electromyogram)

                        - การวิเคราะห์แรงดันใต้ฝ่าเท้า (plantar pressure analysis)

                        - การวิเคราะห์การเดิน (Gait analysis)

                        - ธาราบำบัด (hydrotherapy)

  1. สาธิตการทำเครื่องดื่มสำหรับผู้ออกกำลังกายและนักกีฬา

            - บรรยาย เรื่องสารน้ำและของเหลวสำหรับผู้ออกกำลังกาย 20 นาที

            - สาธิตการทำเครื่องดื่มฟังก์ชันสำหรับผู้ออกกำลังกายและนักกีฬา

            - กำหนดโปรแกรมอาหารสำหรับนักกีฬาและผู้ที่ออกกำลังกาย

  1. สาธิตการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
    • ฝ่ายการศึกษา 034-355-258, 034-355218, 034355219 ต่อ 111,109 คุณดลนภา คุณศรีสุดา
 
Update : 1/09/2020
บรรณาธิการข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ข้อมูล : ฝ่ายการศึกษา
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง