ณัฐณิชา เหล่างาม (52563124)

ณัฐณิชา เหล่างาม (52563124)

 งานบริการศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ณัฐณิชา เหล่างาม (52563124)

นางสาว ณัฐณิชา เหล่างาม
Miss Nutnicha Laongam
  • Internal Line :3943 ต่อ 104
  • External Line :0 3435 5258
  • Fax :
  • E-mail. : 
  • KU Account : 
  • KU E-mail : 
  • KU-Google mail : 
  • KU-Office365 mail : 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, สำนักงานเลขานุการ
พนักงานเงินรายได้  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา ( Education ) :
  • ศศ.บ. การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, Thailand
   

 

Image
Image

 

Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง