Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 187

หน่วยบริการ

หน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

Sports and Exercise Psychology Unit

learn more

หน่วยปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

Physical Fitness Test unit

Learn more

หน่วยปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

High Performance Unit

Learn more

หน่วยปฏิบัติการโภชนาการเพื่อสุขภาพและกีฬา

Nutrition for Health and Sports

Learn more

หน่วยปฏิบัติการวิเคราะห์และพัฒนาการเคลื่อนไหว

Movement Analysis and Development Unit

Learn more

หน่วยปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจกีฬา

Sports Business Development Unit

Learn more

หน่วยปฏิบัติการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Exercise for health Unit

Learn more

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

Image

รู้จักเรา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เดิมเป็นสาขาวิชาสรีรวิทยาการกีฬา สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา และได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กรโดยยกระดับสาขาวิชาให้เป็นภาควิชาคือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยขแนงวิชาต่าง ๆ ดังนี้
 • สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา
 • สาขาวิชาการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
 • สาขาวิชาสรีวิทยาการกีฬา
 • สาขาวิชาโภชนศาสตร์ทางการกีฬา
Image

บริการวิชาการของเรา

หน่วยจิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา

หัวหน้าหน่วย :

ดร.วิมลมาศ ประชากุล

อาจารย์ประจำหน่วย :

- ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์

บริการ

 • การให้คำปรึกษาและการฝึกทางด้านจิตวิทยาการกีฬา
 • ทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางจิตใจ
 • ให้บริการงานวิจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย  -

หน่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย

หัวหน้าหน่วย :

ดร.พรพล  พิมพาพร

อาจารย์ประจำหน่วย :

- ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย

- ผศ.ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี

บริการ

 • ให้บริการด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกายในเด็ก​เยาวชน​ ประชาชนทั่วไป​ และผู้สูงอายุ
 • ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
 • มีเครื่องมือ​ และอุปกรณ์​ทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ครบครัน​ ทันสมัย​ และได้มาตรฐาน
 • มีบริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย​เคลื่อนที่ สำหรับให้บริการนอกสถานที่​ ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย  -

หน่วยพัฒนาสมรรถนะนักกีฬา

หัวหน้าหน่วย :

ผศ.ดร.นิรอมลี มะกาเจ

อาจารย์ประจำหน่วย :

- อ.ศิวะ ลียวัฒนานุพงศ์

- อ.ภูวนารถ ศรีทน

- อ.ไพฑูรย์ วงศ์อนุการ

- ดร.อุบล ทองปัญญา

บริการ

 • ให้บริการด้านการทดสอบและการฝึกด้านสมรรถภาพทางกายและสมรรถนะทางการกีฬาที่เฉพาะเจาะจงในนักกีฬาประเภทต่าง ๆ ทั้งระดับเยาวชน ระดับสมัครเล่น ระดับชั้นเลิศ ระดับอาชีพ รวมถึงผู้ที่สนใจออกกำลังกายทั่วไปที่มุ่งเน้นพัฒนาด้าน Performance
 • การวิเคราะห์สมรรถนะและเกมการแข่งขันของนักกีฬาประเภทต่าง ๆ
 • การทดสอบมีหลายรูปแบบ หลายแพ็คเกจ ตามระดับอายุ ระดับความสามารถและประเภทกีฬา
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย  -

หน่วยโภชนาการสุขภาพและกีฬา

หัวหน้าหน่วย :

ดร.สุรัสวดี สมนึก

อาจารย์ประจำหน่วย :

- ดร.อาภัสรา อัครพันธุ์

- ดร.ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค

บริการ

 • ประเมินภาวะโภชนาการ​ แบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม
 • ​ให้คำปรึกษาการควบคุมน้ำหนัก​ ลดน้ำหนัก​ ลดไขมัน​และเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยหลักการกำหนดอาหารและโภชนาการ
 • จัดโปรแกรมอาหารที่จำเพาะเจาะจง​สำหรับบุคคลทั่วไป​ ผู้ออกกำลังกายและนักกีฬา
 • ​จัดอบรมการทำอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ​สำหรับบุคลทั่วไป​ ผู้ออกกำลังกายและนักกีฬา
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย 

หน่วยปฏิบัติการวิเคราะห์และพัฒนาการเคลื่อนไหว

หัวหน้าหน่วย :

ดร.วุฒิไกร น้อยพันธ์

อาจารย์ประจำหน่วย :

 

บริการ

 • ให้บริการวิเคราะห์และพัฒนาการเคลื่อนไหวของนักกีฬาและคนทั่วไป
 • ให้บริการรักษาและฟื้นฟูจากการบาดเจ็บ -ให้บริการนวดทางการกีฬาและสุขภาพ
 • ให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์กีฬาและสุขภาพ ประเมินประสิทธิภาพของ “Sportswear”
 • วิเคราะห์ การเดิน การวิ่ง ท่าทางการทำงานและท่านั่ง ในคนทั่วไป
 • ให้บริการงานวิจัยด้านต่าง ๆ และจัดอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและ ฟื้นฟูการเคลื่อนไหว
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย  -

หน่วยปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจกีฬา

หัวหน้าหน่วย :

ดร.พรชัย ตรัสใจธรรม

อาจารย์ประจำหน่วย :

 

บริการ

 • ให้คำปรึกษาในการวางแผนแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหาร การตลาด การขาย การสร้างแบรนด์
 • ศึกษาวิจัยด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาที่มีผลต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม
 • การให้บริการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย มาตรการ ความคุ้มค่า และการจัดกิจกรรมต่างๆ
 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ (Road map) ด้านกีฬาให้กับทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ให้คำปรึกษาในการเริ่มต้นธุรกิจกีฬา Sport Business Start Up
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย 

หน่วยพัฒนาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

หัวหน้าหน่วย :

ดร.นันทวัน เทียนแก้ว

อาจารย์ประจำหน่วย :

บริการ

 • ให้บริการกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่มีความหลากหลายเทียบเท่าฟิตเนสเอกชน เช่น แอโรบิกด๊านซ์ โยคะซุมบา แอโรบิกชกมวย เป็นต้น
 • ให้บริการครูฝึกสอนตัวต่อตัว (PersonalTrainer)
 • ให้คำแนะนำและจัดโปรแกรมออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ลดและป้องกันการเกิดโรค NCDs
 • ให้บริการและจัดอบรมการเป็นผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น ผู้นำเต้นแอโรบิกและ ผู้สอนโยคะขั้นต้น และอื่นๆ เป็นต้น

 

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย  นางสาวศศิร์ภัทร กสิกุล

ผู้บริหาร

คณะกรรมการและหัวหน้าหน่วยบริการ

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตรค์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร.034-355-258
โทรสาร 034-355-258 ต่อ 114

เพิ่มเพื่อน

ความพึงพอใจต่อเว็บไซด์