18 ธันวาคม 2535

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ที่ได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามประกาศการแบ่งส่วนราชการในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2535
เพื่อจัดการศีกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

18 ธันวาคม 2535

24 มีนาคม 2548

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ต่อมาภายใต้การผลักดันของอธิการบดี และ รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2548 ได้มีมติให้ยกฐานะภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สังกัดวิทยาเขตกำแพงแสน โดยประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2548 โดยประกอบไปด้วย

 • สาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา
 • สาขาวิชาสรีวิทยาการกีฬา
 • สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา
 • สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • สำนักงานเลขานุการฯ

พ.ศ.2550

สู่ "ทุ่งกำแพงแสน แดนขจี"

ต่อมาภายใต้การผลักดันของอธิการบดี และ รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2548 ได้มีมติให้ยกฐานะภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สังกัดวิทยาเขตกำแพงแสน โดยประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2548

พ.ศ.2550

พ.ศ.2550

ทำการเรียนการสอนครบ 3 ระดับ

จัดการศีกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา

12 กันยายน 2557

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงาน

1.ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประกอบไปด้วยบุคลากรที่เดิมสังกัดสาขาวิชาสรีรวิทยาการกีฬา และสาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา
2. ภาควิชาการจัดการการกีฬา ประกอบไปด้วยบุคลากรที่เดิมสังกัดสาขาวิชาการจัดการกีฬา
3. โครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูและการเคลื่อนไหวประกอบไปด้วยบุคลากรที่เดิมสังกัดสาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา

12 กันยายน 2557

พ.ศ.2558

เปิดทำการสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม

ได้จัดการศีกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแอทเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

พ.ศ.2559

ปรับปรุงหลักสูตร

ได้ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการกีฬา เป็นหลักสูตรนานาชาติ

พ.ศ.2559

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นแหล่งผลิตบุคลากรและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว และการจัดการกีฬา ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
องค์กรแห่งศาสตร์ด้านสุขภาพและความเป็นเลิศทางการกีฬา
 • ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ควบคู่กับคุณธรรม และสามารถนำองค์ความรู้ในศาสตร์ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
 • เป็นศูนย์รวมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่สามารถนำไปพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 • ศูนย์บริหารทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ
อัตลักษณ์ ID-KUSS
 • I-Integrity   สำนึกดี
 • D-Determination  มุ่งมั่น
 • K-Knowledge Creation  สร้างสรรค์
 • U-Unity  สามัคคี
 • S-Spirit ความเป็นผู้นำ
 • S-Smart ความสง่างาม

ทำเนียบคณบดี

การบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน
Image

รศ.ดร.ธงชัย มาลา

Image

ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย

28 กันยายน 2553 – 27 กันยายน 2557 คณบดี

Image

ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล

28 มกราคม 2562 –ปัจจุบัน  คณบดี

Image

ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล

22 สิงหาคม 2549 – 21 สิงหาคม 2553 คณบดี

Image

ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล

28 กันยายน 2557 – 27 กันยายน 2561 คณบดี

Image

ผศ.ชวลิต ฮงประยูร

22 สิงหาคม 2553 – 27 กันยายน 2553 รักษาการคณบดี

Image

ผศ.ดร.อนามัย ดำเนตร

28 กันยายน 2561 – 27 มกราคม 2562 รักษาการคณบดี

Image
Image

ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตรค์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร.034-355-258
โทรสาร 034-355-258 ต่อ 114

เพิ่มเพื่อน

ความพึงพอใจต่อเว็บไซด์